artykuł nr 1

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie (wzór formularza do pobrania poniżej),
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: zgromadzenia@zabiawola.pl 
4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

W zawiadomieniu podaj następujące dane: 
 - imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
-  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
-  ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone (przykładowy wzór formularza do pobrania poniżej),
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Dyżurny: Telefon Alarmowy: 987 Całodobowo
Telefon: 22 595 13 05, 22 595 13 00
Fax: 22 620 19 40,
email: wczk@mazowieckie.pl 

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: 
1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
2. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia:
  1) organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
  - w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
  2) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
- w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy  Żabia Wola w godzinach pracy Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Wymagane dokumenty:

- Postępowanie zwykłe:

  1. Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym.
  2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).
  3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

- Postępowanie uproszczone:

  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

 

 Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia/odbioru:

Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola/pokój nr 3 – w postępowaniu zwykłym

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – w postępowaniu uproszczonym

 

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Płocku w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)
     

Wymagane załączniki:

  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)
  2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone