artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym