artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY ŻABIA WOLA

artykuł nr 2

Informacja dot. wyborów ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015

 INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2012-2015

  W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2011 roku obecnej kadencji ławników, na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Płocku, znak OA-0140-2/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rada Gminy Żabia Wola dokona wyboru ławników na nową kadencję (lat 2012 - 2015) do orzekania:
w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie – 2 osoby
w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba

PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r. Zgłoszenie, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawione zostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru
 3. ukończył 30 lat
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. nie przekroczył 70 lat
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Zgodnie z art. 159 w/w ustawy, ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
 5. radcy prawni i aplikacji radcowscy
 6. duchowni
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 • prezesi właściwych sądów
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynna prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia):
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 • dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
*Koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy mieniące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.zabiawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy pok. 1)
 
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.
 
Kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od przeprowadzenia wyborów złożone do Rady Gminy dokumenty.

Kompletne zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w Biurze Rady Gminy Żabia Wola- ul. Główna 3p ok. 1 (w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. pn. 9:00-17:00 wt. -pt. 8:00- 16:00), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 31 października 2011 r.
Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)