artykuł nr 1

Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu...

Spis wyborców w wyborach samorządowych zostanie udostępniony do wglądu od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 17 listopada 2010 roku w Urzędzie Gminy Żabia Wola, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.
artykuł nr 2

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 3

Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

artykuł nr 4

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 5

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w...

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, zamieszkały na obszarze naszej gminy