artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17...

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast