artykuł nr 1

Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z...

w sprawie podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.