artykuł nr 1

Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 

INFORMACJA
 
o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 
Do składu obwodowej komisji wyborczej zgłasza się po jednym kandydacie komitetu wyborczego najpóźniej do 28.05.2010 r. (23 dni przed dniem wyborów).
 
Kandydatów do komisji zgłaszają spośród wyborców gminy Żabia Wola pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w wyborach prezydenckich (10 kandydatów) lub upoważnione przez nich osoby. Z urzędu w skład komisji wchodzi, jako jej członek, osoba wskazana przez Wójta Gminy z pośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
  Jednym zgłoszeniem można zgłosić wielu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.
Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte dane: nazwa komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, numer obwodu, jego siedziba oraz nazwa gminy.
 
Termin przekazania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby upływa 28 maja 2010 r. o godz. 16:00. 
 
Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 
Komitety wyborcze zgłoszenia oraz inne wymagane dokumenty składają do Urzędnika Wyborczego Gminy Żabia Wola lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w godzinach pracy Urzędu.
 
Obwodowe komisje wyborcze, w składzie od 5 do 9 osób, powołuje najpóźniej do 06.06.2010 r. (14 dni przed dniem wyborów) Wójt Gminy Żabia Wola.
 
Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku określa rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2000 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ((Dz. U. Nr 72, poz. 849, z 2005 r. Nr 166, poz. 1395, z 2009 r. Nr 63, poz. 527 i z 2010 r. Nr 66, poz. 425)
 
Urzędnik Wyborczy
Zofia Owczarek  
 

 

 

Dostępne kategorie:
--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---
--- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów
--- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.
--- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców
--- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wykaz obwodów głosowania
Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.