artykuł nr 1

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

KALENDARZ WYBORCZY

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2020 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r. 

czytaj treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 września  o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r. 

czytaj treść


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II najpóźniej do dnia 9 listopada 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 26 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Żabia Wola najpóźniej do dnia 13 listopada 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa


LOKAL WYBORCZY:

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 22 listopada 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100Siedziba obwodowej komisji wyborczej mieści się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej,
(Słubica Dobra ul. Słoneczna 36, 96-321 Żabia Wola).