artykuł nr 1

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

artykuł nr 2

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

artykuł nr 3

Rejestr wyborców

Wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców
artykuł nr 4

Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
artykuł nr 5

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).