artykuł nr 1

Serwis Informacyjny PKW

artykuł nr 2

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców występuje wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze Gminy Żabia Wola: bez zameldowania na pobyt stały, zamieszkujący pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie nie zameldowany, przebywający na stałe na obszarze Gminy.
artykuł nr 3

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie uprawniające do głosowania otrzymuje wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenie takie wyborca otrzymuje na wniosek złożony pisemnie. Otrzymany dokument upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 23 października 2015 r. Podobnie jak w przypadku dopisania do spisu wyborców na te...
artykuł nr 4

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć osobiście lub przesłać korespondencyjnie do Urzędu Gminy, najpóźniej na 5 dni przed dniem głosowania tj. do dnia 20 października 2015 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.
artykuł nr 5

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 października 2015 r.