artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Żabia Wola

 Uchwały Rady Gminy Żabia Wola:

 • UCHWAŁA Nr 58/XI/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników czytaj
 • UCHWAŁA Nr 67/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika czytaj
 • UCHWAŁA Nr 118/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie czytaj

 

artykuł nr 2

Informacja dot. wyborów ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

 INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

    W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2015 r. obecnej kadencji ławników, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, znak OA-0140-3/15/5 z dnia 29 maja 2015 r. Rada Gminy Żabia Wola dokona wyboru ławników na nową kadencję (lat 2016 - 2019) do orzekania: w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie – 1 osobę

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 r. Zgłoszenie, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawione zostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgodnie z art. 159 w/w ustawy, ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia):

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;*
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

*Koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy mieniące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba,
której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.zabiawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 pok. 3)

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od przeprowadzenia wyborów złożone do Rady Gminy dokumenty.

Kompletne zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w Biurze Rady Gminy Żabia Wola- ul. Główna 3 pok. 3 (w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. pn. 9:00-17:00 wt. -cz. 8:00- 16:00, pt. 8:00- 15:00), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 31 października 2015 r.

Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)