artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2012
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 12 listopada 2012 r.


w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok


Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 58/XLIV/2010 Rady
Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej
Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2013 wraz z uzasadnieniem
(w załączeniu) przedstawić:
1. Radzie Gminy Żabia Wola;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.