artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy zwołana zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2001. Nr 142 poz.1591 ze zm.) odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.