artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29 grudnia 2006 r.

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu29 grudnia 2006 roku w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę dopodejmowania prawomocnych uchwał.


 

Porządekobrad:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w roku 2007.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały Podjęcie w sprawie zmian budżetu gminy na 2006
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia Wola..
 12. Skarga Panów Stanisława i Andrzeja Jasków
 13. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje radnych
 15. Sprawy różne i wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad

 
Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 4 grudnia 2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli
w dniu 4 grudnia 2006 r.

Porządekobrad:

1. Otwarcieposiedzenia
2. 
Stwierdzenieprawomocności obrad
3. 
Zatwierdzenieproponowanego porządku obrad
4. 
Wręczeniezaświadczenia o wyborze Wójta
5. 
Objęcieobowiązków Wójta Gminy - złożenie wobec Radnych Gminy ślubowania
6. 
Przyjęcieprotokołu z poprzedniej sesji
7. 
Powołaniekomisji uchwał i wniosków
8. 
Stwierdzenieuchwałą złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy
Żabia Wola
9. 
Podjęcieuchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola,
określenieprzedmiotu ich działania i składu osobowego.
10. 
Wybór Komisji Rewizyjnej
11. 
Podjęcie uchwały w sprawiepowołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola
12. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmianbudżetu gminy na 2006 r.
13. 
Podjęcie uchwały w sprawieuchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
14. 
Przedłożenie projektu budżetu na2007 r.
15. 
Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz określenia zwolnień zpodatku od nieruchomości
16. 
Podjęcie uchwały w sprawiewysokości stawek podatku od środków transportowych
17. 
Podjęcie uchwały w sprawieobniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 rokustanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 orazustalenia wysokości stawek na podatek rolny
18. 
Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowej
19. 
Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowaniaprzedstawiciela Gminy Żabia Wola do
Zgromadzenia Związku Miedzygminnego„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w
Mszczonowie
20. 
Informacja Wójta Gminy zdziałalności w okresie między sesjami
21. 
Interpelacje radnych
22. 
Sprawy różne i wolne wnioski
23. 
Zakończenie obradSprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.

 


Załączniki:
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.22 KB
--- Załącznik nr 6 do uchwały nr 11/II/2006 - deklaracja podatku od nieruchomości104 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 11/II/2006 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości67 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 11/II/2006 - deklaracja na podatek rolny175 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/II/2006 - informacja w sprawie podatku rolnego61 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/II/2006 - deklaracja na podatek leśny69 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/II/2006 - informacja w sprawie podatku leśnego46 KB
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych25 KB
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny24 KB
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych z załącznikami142 KB
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości34 KB
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie28 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 6/II/2006 110 KB
--- Załącznik nr 4a do uchwały nr 6/II/2006 20 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 6/II/2006 26 KB
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok + załączniki291 KB
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola.21 KB
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenie przedmiotu ich działania i składu osobowego27 KB
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Żabia Wola22 KB
Dostępne kategorie:
grudzień
listopad