artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27 listopada 2006 r.

I SesjaRady Gminy odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku w Domu Kultury w ŻabiejWoli.

Porządekobrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy.
 4. Przystąpienie radnych do wykonywania mandatu – złożenie ślubowania.
 5. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Stwierdzenie uchwałą wyboru Przewodniczącego
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 10. Stwierdzenie uchwałą wyboru Wiceprzewodniczącego.
 11. Informacje i komunikaty
 12. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.
Dostępne kategorie:
grudzień
listopad