artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 24 października 2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w Domu Kultury w Żabiej Woliw dniu 24 października 2006 r.

Porządekobrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określania zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek w miejscowości Żabia Wola
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dotyczącego wsi Ojrzanów w jej granicach administracyjnych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego
 15. Informacje z dokonanej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych:
  - informacja Przewodniczącego Rady Gminy
  - informacja Wójta Gminy
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
 2. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
 3. Sprawy różne i wolne wnioski
 4. Zakończenie obrad


Sprawozdaniez sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 24 października 2006 r.


 

Załączniki:
Uchwała Nr 62/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dotyczącego wsi Ojrzanów w jej granicach administracyjnych134 KB
Uchwała Nr 65/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego 25 KB
Uchwała Nr 64/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.26 KB
Uchwała Nr 63/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego23 KB
Uchwała Nr 61/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie zamiany działek w miejscowości Żabia Wola23 KB
Uchwała Nr 60/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”.85 KB
Uchwała Nr 59/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie zasad realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku. 29 KB
Uchwała Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie31 KB
Uchwała Nr 57/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok27 KB