artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28 września 2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woliw dniu 28 września 2006 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Zatwierdzenie proponowanegoporządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Powołanie komisji uchwał iwniosków

6. Informacja Wójta Gminy o przebieguwykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2006 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmianbudżetu gminy na 2006 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionychw jednostkach organizacyjnych Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminywartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

10. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 49/1 w miejscowości
Żabia Wola.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwaleniaprojektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwagazowe dla Gminy Żabia Wola

12. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

13. Podjęcie Uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego

14. Informacja Wójta Gminy zdziałalności w okresie między sesjami

15. Zgłaszanie interpelacji przezradnych

16. Sprawy różne i wolne wnioski

17. Zakończenie obrad
Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 28 września 2006 r.