artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 6 września 2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woliw dniu 6września 2006 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcieposiedzenia

2. Stwierdzenieprawomocności obrad

3. Zatwierdzenieproponowanego porządku obrad

4. Przyjęcieprotokołu z poprzedniej sesji

5. Powołaniekomisji uchwał i wniosków

6. Podjęcieuchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

7. Podjęcieuchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wWarszawie

8. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Żabia Wola

9. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”z siedziba w Mszczonowie

10. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Siestrzeń

11. Podjęcieuchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. 

12. Podjęcieuchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. Podjęcie uchwały zmieniającejUchwałę Nr 6/06 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Żabia Wola

13. InformacjaWójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

14. Zgłaszanieinterpelacji przez radnych

15. Sprawyróżne i wolne wnioski

16. Zakończenieobrad