artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27.04.2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woliw dniu 27 kwietnia 2006 r.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. i ocena wykonania budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, podstawy obliczania i zasad rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2006 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz.4/51 w Siestrzeni).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych ( dz.23/3 na dz. 19/4 w Musułach).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych ( dz.23/2 na dz. 18/1 w Musułach).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych ( dz.10/1 i 10/2 na dz. 9/2 i 9/3 we Władysławowie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne ( dz.19/6).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne ( dz.19/8).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Żyrardowskiego o zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Siestrzeń i Żabia Wola oraz zmiany nazwy ulicy w Żelechowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola ( fragment wsi Musuły)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola ( fragment wsi Żelechów).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
 24. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 25. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 26. Sprawy różne i wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.


Sprawozdanie z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 33/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie.27 KB
--- Załącznik graficzny do uchwały nr 32/2006239 KB
Uchwała Nr 32/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.32 KB
--- Załącznik graficzny do uchwały nr 31/2006293 KB
Uchwała Nr 31/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.28 KB
Uchwała Nr 30/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Siestrzeń i Żabia Wola oraz zmiany nazwy ulicy w Żelechowie27 KB
Uchwała Nr 29/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Żyrardowskiego o zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy.23 KB
Uchwała Nr 28/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.22 KB
Uchwała Nr 27/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.22 KB
Uchwała Nr 26/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych22 KB
Uchwała Nr 25/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych26 KB
Uchwała Nr 24/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 26 KB
Uchwała Nr 23/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej22 KB
--- Załącznik do uchwały nr 22/2006 - Statut46 KB
Uchwała Nr 22/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola26 KB
--- Załącznik do uchwały nr 21/2006 - Regulamin125 KB
Uchwała Nr 21/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek , oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2006 rok.24 KB
Uchwała Nr 20/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie ustalenia trybu udzielania, podstawy obliczania i zasad rozliczania dotacji, dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne.46 KB
Uchwała Nr 19/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie24 KB
--- Załączniki do uchwały nr 18/200627 KB
Uchwała Nr 18/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok /+załączniki/118 KB
Uchwała Nr 17/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy26 KB