artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28.02.2006 r.

SesjaRady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się,zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woliw dniu 28 lutego 2006 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
8. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne(dz. nr 275/12 i 275/6)
9. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Bieniewiec gm.Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne(dz nr 225/1 i 225/2)
10. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Bieniewiec gm.Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne (dz.nr 224/4 i 224/6)
11. Podjęcie Uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.
12. Postęp i efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004-2013
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
14. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
15. Zgłaszanie interpelacji
16. Sprawy różne i wolne wnioski
17. Zakończenie obrad


Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 28 lutego 2006 r.