artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29.12.2005r

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 29 grudnia 2005 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia  29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Stanowisko Rady Gminy w sprawie udzielania dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo.
 11. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 12. Zgłaszanie interpelacji.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.