artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29.11.2005r

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 29 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
8. Przedłożenie przez Wójta Gminy Żabia Wola Projektu Budżetu na rok 2006.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach: Grzymek, Lasek, Żelechów.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
11. Podjęcie Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnego wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego w drodze porozumienia międzygminnego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola (głosowanie imienne)
15. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola.
16. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
17. Zgłaszanie interpelacji.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad. 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 03.11.2005r

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 3 listopada 2005 r.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Żabia Wola obejmującej dz.52/1 w m. Żelechów
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Żabia Wola obejmującej wieś Ojrzanów w granicach administracyjnych.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Wycinki Osowskie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia nazwy ulic w miejscowości Żelechów
12. Informacje z dokonanej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
13. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
14. Zgłaszanie interpelacji.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.