artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.08.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 sierpnia 2005 r.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty za pobieraną wodę z wodociągu.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola w odniesieniu do działki 1/6 położonej w m. Słubica A.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola w odniesieniu do działki 52/1 położonej w m. Żelechów.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola w odniesieniu do działki 131 położonej w m. Bartoszówka.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie utraty ważności Uchwały nr 77/2004 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia wspólnie z innymi gminami firmę Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszczonów obsługi i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
13. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
14. Zgłaszanie interpelacji.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Załączniki:
Uchwała Nr 37/2005 w sprawie powierzenia Gminie Mszczonów obsługi i konserwacji urzadzeń wodno - kanalizacyjnych.446 KB
Uchwała Nr 36/2005 w sprawie utraty ważności Uchwały Nr 77/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie utworzenia wspólnie z innymi gminami spółki firmę Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 398 KB
Uchwała Nr 35/2005 w sprawie odstąpienia od sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.929 KB
--- Załącznikr nr 2, 3, 4 do uchwały nr 34/2005 25 KB
Uchwała Nr 34/2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmująca teren działki nr ewid. 52/1 we wsi Żelechów.90 KB
--- Załącznikr nr 2, 3, 4 do uchwały nr 33/2005 30 KB
Uchwała Nr 33/2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmująca teren działki nr ewid.1/6 we wsi Słubica A94 KB
Uchwała Nr 32/2005 w sprawie zbycia dzierżawionej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.447 KB
Uchwała Nr 31/2005 w sprawie opłaty za pobieraną wodę z wodociągu.367 KB
--- Załącznik nr 4a do uchwały nr 30/2005 23 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 30/2005 29 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 30/2005 33 KB
--- Załącznik nr 2a do uchwały nr 30/2005 33 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/2005 59 KB
--- Załącznik nr 1a do uchwały nr 30/2005 31 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2005 34 KB
Uchwała Nr 30/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok29 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 04.08.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 4 sierpnia 2005 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

6. Zgłaszanie interpelacji.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.