artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 31.03.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 31 marca 2005 r.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
3.  Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5.  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2004r.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym
7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej w Skułach
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Gminy Zabia Wola. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w zarządzanie Gminie Mszczonów majątku wodno-kanalizacyjnego Gminy Żabia Wola.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie z/s w Mszczonowie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za koordynację i monitoring przedsięwzięcia wspólnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” Funduszu Spójności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utraty ważności Uchwały Nr 6/2005r. z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do spółki pod nazwą Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mszczonowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Jastrzębnik oraz uzupełnienie nazw ulic w miejscowości Żabia Wola, Bartoszówka, Musuły i Wycinki Osowskie
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 w budynku Ośrodka Zdrowia 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie, gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.
17. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 4/2005 r. Rady Gminy z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Bartoszówka
19. Przyjęcie Planu Rozwoju Miejscowości Bartoszówka
20. Przyjęcie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola.
21. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
22. Zgłaszanie interpelacji
23. Sprawy różne i wolne wnioski
24. Zakończenie obrad

Załączniki:
--- Załącznik nr 1 do uchwały Nr 20/2005362 KB
Uchwała Nr 20/2005 w sprawie uzupełnienie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004-2013.26 KB
Uchwała Nr 19/2005 w sprawie zatwierdzenia przyjętego przez jednostkę pomocniczą Planu Rozwoju Miejscowości Bartoszówka.93 KB
Uchwała Nr 18/2005 w sprawie zbycia nieruchomości.149 KB
Uchwała Nr 17/2005 o zmianie uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 16/2005 w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.31 KB
Uchwała Nr 15/2005 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 w budynku Ośrodka Zdrowia na okres powyżej trzech lat.79 KB
--- Załącznik nr 6 do uchwały Nr 14/200570 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały Nr 14/2005357 KB
--- Załącznik nr 4b do uchwały Nr 14/200581 KB
--- Załącznik nr 4a do uchwały Nr 14/2005224 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały Nr 14/2005338 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały Nr 14/2005171 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały Nr 14/2005206 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14/2005127 KB
Uchwała Nr 14/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.267 KB
Uchwała Nr 13/2005 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jastrzębnik,oraz uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żabia Wola, Bartoszówka, Musuły, Wycinki Osowskie i Józefina.43 KB
Uchwała Nr 12/2005 w sprawie utraty ważności Uchwały Nr 6/2005r. z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do spółki pod nazwą Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mszczonowie.95 KB
Uchwała Nr 11/2005 w sprawie sprawie przekazania w zarządzanie Gminie Mszczonów majątku wodno-kanalizacyjnego Gminy Żabia Wola.11 KB
Uchwała Nr 10/2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Żabia Wola.27 KB
Uchwała Nr 9/2005 w sprawie nadania imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej w Skułach.29 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/2005 90 KB
Uchwała Nr 8/2005 w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.26 KB