artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 07.02.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 7 lutego 2005r.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
3.  Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
6.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2004 r. Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2004 r. dot. przystąpienia do zmiany przeznaczenia działki 1/6 położonej w Słubica A
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 67/2004 r. Rady Gminy Żabia Wola z  dnia  16 października 2004 r. dot. przystąpienia do zmiany przeznaczenia działki 52/1 w Żelechowie
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
9. Uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu      Gospodarki Odpadami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do spółki pod      nazwą Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w       Maszczonowie.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2005 r.
13. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w  okresie międzysesyjnym.
14. Zgłaszanie interpelacji.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.