artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 22.07.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 22 lipca 2004r. (czwartek) o godzinie 14:00. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zakresu pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozwiązań z zakresu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Żabia wola9. Zgłaszanie interpelacji.10. Sprawy różne i wolne wnioski.11. Zakończenie obrad.