artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28.06.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 28 czerwca 2004r. Porządek obrad: l. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ.7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych w budżecie gminy w latach 2005-2006 na finansowanie inwestycji p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie" oraz "Informatyzacja gminy Żabia Wola z utworzeniem Gminnego Centrum Informacyjno-Edukacyjnego w Józefinie"8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004r.9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroliwykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niepublicznym na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań Gminy.10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przekazania w zarząd sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek nr ew. 67/1, 67/2, 67/4 na działki nr ew. 51/1,52/1,53/1,54/1 w m. Zalesie.14. Opinia w sprawie wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne na terenie Gminy Żabia Wola15. Zgłaszanie interpelacji.16. Sprawy różne i wolne wnioski.17. Zakończenie obrad.
Załączniki:
Uchwała Nr 40/20047 KB
Uchwała Nr 39/2004 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przekazania w zarząd sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.7 KB
--- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/2004367 KB
Uchwała Nr 38/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola31 KB
Uchwała Nr 37/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.27 KB
Uchwała Nr 36/2004 w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niepublicznym na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań Gminy.19 KB
--- Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 35/200459 KB
--- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 35/200460 KB
--- Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 35/2004503 KB
--- Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 35/2004444 KB
--- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35/2004176 KB
--- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 35/2004285 KB
--- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/2004108 KB
Uchwała Nr 35/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok288 KB
Uchwała Nr 34/2004 w sprawie w sprawie: zabezpieczenia środków inwestycyjnych w budżecie gminy w latach 2005 - 2006 na finansowanie inwestycji p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie" oraz "Budowa infrastruktury informatycznej Gminy Żabia Wola".11 KB
Uchwała Nr 33/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie9 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 02.06.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 2 czerwca 2004r.
Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Omówienie nowych przepisów dotyczących obrotu zwierzętami w kraju przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie.7. Omówienie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich przezprzedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie.9. Informacje na temat ubezpieczeń rolników.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004r.11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 12. Planowanie przestrzenne - zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej odrzucenia zarzutu na projektowaną zmianę przeznaczenia działki nr 131 w m. Bartoszówka.13. Rozpatrzenie, złożonych do Rady Gminy, wniosków w sprawie stawek podatku od nieruchomości.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 15. Zgłaszanie interpelacji.16. Sprawy różne i wolne wnioski.17. Zakończenie obrad.