artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29.04.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 29 kwietnia 2004r.
Porządek obrad:1. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego wieś Ojrzanów.7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dlaniepublicznych przedszkoli.8. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2003r.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004r.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.11. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki12. Podjecie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomościgruntowej położnej w m. Piotrkowice pod rozbudowę drogi wojewódzkiej oraz przekazanie jej na cel publiczny.13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic.14. Zapoznanie Rady Gminy z treścią wystąpienia pokontrolnego RlO.15. Zgłaszanie interpelacji.16. Sprawy różne i wolne wnioski.17. Zakończenie obrad.
Załączniki:
Uchwała Nr 29/2004 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lasek, Petrykozy, zmiany dotyczącej ulicy Świerkowa Polana we wsi Bartoszówka oraz uzupełnienia nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie.30 KB
Uchwała Nr 28/2004 w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowicach gm. Żabia Wola pod rozbudowę drogi wojewódzkiej oraz przekazania jej na cel publiczny.31 KB
Uchwała Nr 27/2004 w sprawie poręczenia pożyczki28 KB
Uchwała Nr 26/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.36 KB
-- Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25/2004 (MS Excel)24 KB
Uchwała nr 25/2004 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok ( z załącznikami 1, 2, 3, 5, 6, załącznik 4 poniżej MS Excel)273 KB
Uchwała Nr 24/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. (Plik spakowany Win RAR)748 KB
Uchwała Nr 23/2004 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli35 KB
Uchwała Nr 22/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu p. Anny Kolendarskiej Fidyk i p. Andrzeja Fidyk wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego wieś Ojrzanów.33 KB
Uchwała Nr 21/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu p. Danuty Kędziorek i p. Janusza Jasińskiego wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego wieś Ojrzanów.35 KB