artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 22.01.2004

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 22 stycznia 2004r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Wybór projektu herbu Gminy Żabia Wola.7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004r.8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych za 2003r.9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola z elementami strategii rozwoju gminy.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek w m. Żelechów. 13. Wdrożanie systemu rejestracji producentów określonego materiału rozmnożeniowego oraz ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych – wystąpienie przedstawicieli Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 14. Zgłaszanie interpelacji.15 Sprawy różne i wolne wnioski.16. Zakończenie obrad.
1. Teksty uchwał do pobrania [MS Word]2. Załączniki do uchwał spakowane [WinRAR]