artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2022 rok
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żabia Wola
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Ojrzanów Towarzystwo (Obszar XV)