artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 25 października 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Stan Oświaty w Gminie Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI);
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 roku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice – obszar Ib;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Rumianka gm. Żabia Wola;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt stanowiący własność osoby fizycznej;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola;
 17. Podjęcie uchwały o zmianie załącznika do uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych;
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych;
 21. Interpelacje i zapytania radnych;
 22. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 23. Informacje Przewodniczącego Rady;
 24. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 25. Wolne wnioski i informacje;
 26. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 25 października 2016 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 63/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV);MB
UCHWAŁA Nr 62/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola;MB
UCHWAŁA Nr 61/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI);MB
UCHWAŁA Nr 60/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI);265 KB
UCHWAŁA Nr 73/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;MB
UCHWAŁA Nr 72/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych;297 KB
UCHWAŁA Nr 71/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola;235 KB
UCHWAŁA Nr 70/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 69/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 68/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt stanowiący własność osoby fizycznej;141 KB
UCHWAŁA Nr 67/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Rumianka gm. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 66/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;638 KB
UCHWAŁA Nr 65/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice ? obszar Ib;MB
UCHWAŁA Nr 64/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 roku;15 MB