artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 20 GRUDNIA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2017-2022;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jastrzębnik i Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2017 roku;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 r.;
 13. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 17. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2017;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Żabia Wola oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 19. Interpelacje i zapytania radnych ;
 20. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 21. Informacje Przewodniczącego Rady;
 22. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 23. Wolne wnioski i informacje;
 24. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 20 grudnia 2016 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 99/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Żabia Wola oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych140 KB
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.MB
UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.329 KB
UCHWAŁA Nr 96/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016357 KB
UCHWAŁA Nr 95/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016MB
UCHWAŁA NR 94/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola393 KB
UCHWAŁA Nr 93/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 r.175 KB
UCHWAŁA Nr 92/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2017 roku148 KB
UCHWAŁA NR 91/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastrzębnik i Żabia WolaMB
UCHWAŁA Nr 90/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.MB
UCHWAŁA Nr 89/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.171 KB
UCHWAŁA Nr 88/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.294 KB
UCHWAŁA Nr 87/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r.. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2017 -2022315 KB
UCHWAŁA Nr 86/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania839 KB