artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 21 CZERWCA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Rada przyjęła następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 r.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji Programowo- Przestrzennej Gospodarki Ściekowej dla Gminy Żabia Wola”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielenia dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Osowiec, Słubica B i Żabia Wola;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia nieogłoszonej uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 7/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola;
 18. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 11/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.271.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r.;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu umiejscowionym w zespole dworskim (hotelowym) w miejscowości Osowiec, ul. Parkowa 3;
 24. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 25. Interpelacje radnych;
 26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 27. Sprawy różne i wolne wnioski;
 28. Zakończenie obrad.

 
 
Załączniki:
UCHWAŁA nr 35/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi69 KB
UCHWAŁA nr 34/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów76 KB
--- Załącznik do uchwały nr 33/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. - Regulamin110 KB
UCHWAŁA nr 33/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola64 KB
UCHWAŁA nr 32/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym63 KB
UCHWAŁA nr 31/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu /z załącznikiem - Statut/ 104 KB
--- Załączniki do uchwały nr 30/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.MB
UCHWAŁA nr 30/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA obejmujący fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)225 KB
--- Załącznik do uchwały nr 29/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.- Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia ścieków dla Gminy Żabia Wola501 KB
UCHWAŁA nr 29/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przyjęcia Koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki ściekowej dla Gminy Żabia Wola65 KB
UCHWAŁA nr 28/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok65 KB
UCHWAŁA nr 27/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok63 KB
UCHWAŁA nr 36/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości66 KB
--- Załaczniki do uchwały nr 36/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.- Deklaracje845 KB
UCHWAŁA nr 37/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Osowiec, Słubica B i Żabia Wola /z załącznikami graficznymi/MB
UCHWAŁA nr 38/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie uchylenia nieogłoszonej uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 7/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola67 KB
UCHWAŁA Nr 39/XIX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola794 KB
UCHWAŁA nr 40/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola75 KB
UCHWAŁA nr 41/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 201667 KB
UCHWAŁA nr 42/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 11/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego70 KB
UCHWAŁA nr 43/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego69 KB
UCHWAŁA nr 44/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.271.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku73 KB
UCHWAŁA nr 45/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu umiejscowionym w zespole dworskim (hotelowym) w miejscowości Osowiec, ul. Parkowa 3107 KB