artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29 MARCA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 29 marca 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1390);
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy Żabia Wola z  dnia 30.06.2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli;
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola i Grzmiąca;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pniewy;
12. Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w  2017 roku.
13. Sprawozdanie o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych zgodnie z uchwałą Nr 31/XLI/2010 z dnia 29.06.2010 r. za rok 2015;
14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
16. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
17. Interpelacje radnych;
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
19. Sprawy różne i wolne wnioski;
20. Zakończenie obrad.


Sprawozdanie z XVII Sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 29 marca 2016 r.

Załączniki:
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 9/XVII/2016 (Żabia Wola)505 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 9/XVII/2016 (Grzmiąca)449 KB
--- Uzasadnienie do UCHWAŁY nr 9/XVII/201657 KB
UCHWAŁA nr 9/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola i Grzmiąca68 KB
UCHWAŁA nr 8/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli63 KB
--- Załącznik nr 2 do Statutu /Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych/52 KB
--- Załącznik nr 1 do Statutu /Mapa określająca granice gminy/430 KB
UCHWAŁA nr 7/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola179 KB
UCHWAŁA nr 6/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola79 KB
UCHWAŁA nr 5/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1390)103 KB
UCHWAŁA nr 10/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A (obszar V)189 KB
--- Załączniki do UCHWAŁY nr 10/XVII/2016MB
UCHWAŁA nr 11/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego69 KB
UCHWAŁA nr 12/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pniewy68 KB
UCHWAŁA nr 13/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku62 KB
UCHWAŁA nr 14/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola75 KB
--- Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 14/XVII/2016 /Wieloletnia Prognoza Finansowa/176 KB
--- Załącznik nr 2 do UCHWAŁY nr 14/XVII/2016 /Wykaz przedsięwzięć do WPF/87 KB
UCHWAŁA nr 15/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 201670 KB
--- Załączniki do UCHWAŁY nr 15/XVII/2016456 KB