artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 26 STYCZNIA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli za 2015 r.;
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku;
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Żabia Wola;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola;
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego miejscowość Grzegorzewice;
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osowiec, gmina Żabia Wola, na rzecz jej użytkownika wieczystego;
12. Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska Gminy Żabia Wola;
13. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
14.Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
16. Interpelacje radnych;
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
18. Sprawy różne i wolne wnioski;
19. Zakończenie obrad.