artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 22 GRUDNIA 2015r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2016 roku;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 56/XXXVIII/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 17. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi;
 19. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 20. Interpelacje radnych;
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 22. Sprawy różne i wolne wnioski;
 23. Zakończenie obrad.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 144/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola300 KB
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. /z załącznikami754 KB
UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola /z załącznikami365 KB
UCHWAŁA Nr 141/XV/2015 projekt RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 201565 KB
UCHWAŁA Nr 140/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 56/XXXVIII/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola"103 KB
UCHWAŁA Nr 139/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015 /z załącznikami490 KB
UCHWAŁA Nr 138/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r. /z załącznikami97 KB
UCHWAŁA Nr 137/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2016 roku70 KB
UCHWAŁA Nr 136/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych /z załącznikami386 KB
UCHWAŁA Nr 135/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze /z załącznikami392 KB
UCHWAŁA Nr 134/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli /z załącznikami414 KB
UCHWAŁA NR 133/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola89 KB
UCHWAŁA NR 132/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok /z załącznikiem133 KB
UCHWAŁA NR 131/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku" /z załącznikiemMB