artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 24 LISTOPADA 2015r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 24 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żabia Wola”;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
 7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Gminy Żabia Wola;
  • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola,
  • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty;
  • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjum  na terenie Gminy Żabia Wola na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014 -2020;
 14. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz informacji o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej;
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 16. Interpelacje radnych;
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 18. Sprawy różne i wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 24 listopada 2015 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 120/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania836 KB
UCHWAŁA Nr 119/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żabia WolaMB
UCHWAŁA NR 121/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola341 KB
UCHWAŁA Nr 124/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMB
UCHWAŁA Nr 123/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości66 KB
UCHWAŁA NR 122/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015MB
UCHWAŁA Nr 125/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016148 KB
UCHWAŁA Nr 126/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola790 KB
UCHWAŁA Nr 127/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne102 KB
UCHWAŁA Nr 128/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty101 KB
UCHWAŁA Nr 129/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych137 KB
UCHWAŁA Nr 130/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Żabia Wola na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014 -2020MB