artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 27 października 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Informacja o stanie oświaty w Gminie Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2);
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą Pniewy przy wykonaniu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 20. Wybory ławników sądowych;
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych;
 22. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 23. Interpelacje radnych;
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 25. Sprawy różne i wolne wnioski;
 26. Zakończenie obrad.

  Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 października 2015 r.

  Załączniki:
  UCHWAŁA Nr 118/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.pdf139 KB
  UCHWAŁA Nr 117/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf334 KB
  UCHWAŁA Nr 116/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf142 KB
  UCHWAŁA Nr 115/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf216 KB
  UCHWAŁA Nr 114/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.zip804 KB
  UCHWAŁA Nr 113/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.pdf218 KB
  UCHWAŁA Nr 112/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.pdf214 KB
  UCHWAŁA Nr 111/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.pdf217 KB
  UCHWAŁA Nr 110/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie współdziałania z gminą Pniewy przy wykonaniu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej.pdf199 KB
  UCHWAŁA Nr 109/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku.pdf137 KB
  UCHWAŁA Nr 108/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola.zip867 KB
  UCHWAŁA Nr 107/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola.pdf139 KB
  UCHWAŁA Nr 106/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego.pdf139 KB
  UCHWAŁA Nr 105/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2).zipMB
  UCHWAŁA Nr 104/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.pdf231 KB