artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27 STYCZNIA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 27 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i składu osobowego; 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Bolesławek;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola i Kaleń;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola;
 13. Zajęcie stanowiska w sprawie ul. Grodziskiej w Musułach;
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 16. Interpelacje radnych;
 17. Sprawy różne i wolne wnioski;
 18. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 stycznia 2015 r.