artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 grudnia 2012 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Gminy Żabia Wola.pdf86 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.pdf81 KB
Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok.pdf110 KB
Projekt w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2013 roku.pdf92 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.pdf158 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Grzegorzewice.pdf75 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dla fragmentu miejscowości Słubica B (obszar 1).zipMB
Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie gminy Żabia Wola nie zamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.pdf2 B
Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów.pdf2 B
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf108 KB
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf108 B
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.pdf108 B
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2013.zipMB
Projekt uchwały uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip295 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2012.zip137 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip600 KB
Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę Nr 14/XVII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.130.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf121 KB
Projekt uchwały w sprawie: 1. zmiany uchwały Nr 3/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.800.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola", 2. uchylenia uchwały Nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 650.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola", 3. uchylenia uchwały Nr 19/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 650.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf165 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 listopada 2012 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 30 październik 2012 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 wrzesień 2012 r.

Załączniki:
--- Załączniki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zipMB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.pdf226 KB
--- Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.pdf188 KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.pdf210 KB
--- Załącznik do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.jpg828 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.pdf 128 KB
--- Załączniki do projektu uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie.zipMB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie.pdf208 KB
--- Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Żabia Wola (dz. 170/3 Bartoszówka, dz. 160/2 Skuły).zipMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Żabia Wola (dz. 170/3 Bartoszówka, dz. 160/2 Skuły).pdf301 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf38 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 14/XVII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.130.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf185 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2012.pdf37 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.pdf132 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi (z załącznikami).pdf162 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf131 KB
Projekt uchwały w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola.pdf102 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 30 lipiec 2012 r.