artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 26 października 2010 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 września 2010 r.

Załączniki:
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miejscowości Słubica B Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.pdf884 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miejscowości Słubica B Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej287 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku.pdf362 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku.pdf371 KB
Załaczniki do projektu uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Lisówek, uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów i Kaleń oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.MB
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Lisówek, uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów i Kaleń oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.742 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zasad realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.94 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Mszczonów, Radziejowice, Nadarzyn, Raszyn.84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nadania imienia Stefanii Dziewulskiej Szkole Podstawowej w Ojrzanowie84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.83 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.30 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniająca uchwałę nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowid będzie pomoc publiczną.155 KB
Załączniki do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2010.zipMB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 201090 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 czerwiec 2010 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola323 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany uchwały Nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń 202 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola uchylającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeo.277 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną61 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Osowiec gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne54 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Ojrzanów Towarzystwo gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną63 KB
Załącznik do uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku352 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku363 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowid będzie pomoc publiczną.366 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury91 KB
Załączniki do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2010 rok.zipMB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 201096 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 maj 2010 r.