artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Joanna Janoś

Za-ca Przewodniczącego Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski

Członek KomisjiRoman Janusz Filarczyk
Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak
Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Wanda Elżbieta Redestowicz

Członek Komisji

Małgorzata Kozicka

Członek Komisji

Przemysław Paweł Wójcik


Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, wykonuje także inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.