artykuł nr 1

Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 listopada 2022 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola139 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych137 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022MB
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2023 -2028;MB
Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji152 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żabia Wola169 KB
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr 78/LVI/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola134 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”246 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów158 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów220 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów154 KB
artykuł nr 2

Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 9 listopada 2022 r.

artykuł nr 3

Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 18 października 2022 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 28 września 2022 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 1 września 2022 r.