artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 grudnia 2020 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 16 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żabia Wola na lata 2021 2027MB
Projekt uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021MB
Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły618 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (obszar XIIa - 2)MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości GrzegorzewiceMB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021rok485 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Wycinki Osowskie, gm. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków426 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola218 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola140 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 25 listopada 2020 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 9 listopada 2020 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 28 października 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola216 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego261 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości111 KB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola265 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020MB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.MB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Żabia Wola265 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt będący własnością osób fizycznych288 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę Żabia Wola nieruchomości gruntowej położonej w m. Jastrzębnik gm. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę Żabia Wola nieruchomości gruntowej położonej w m. Jastrzębnik gm. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów175 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów163 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby155 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie168 KB