artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 20 grudnia 2016 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 listopada 2016 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"281 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019"279 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola134 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych305 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości142 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) MB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego292 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew. 13/23135 KB
Projekt uchwały w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016138 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola390 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 października 2016 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice ? obszar Ib623 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola136 KB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych207 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola191 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów943 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV)MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola 190 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)MB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)212 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016MB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola136 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt stanowiący własność osoby fizycznej139 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Rumianka gm. Żabia Wola136 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 września 2016 r.

Załączniki:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu216 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola134 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego137 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubica B gm. Żabia Wola136 KB
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Żabia Wola ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego137 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)MB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/XVIII/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola?270 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i Ojrzanów937 KB
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody376 KB
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola139 KB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli242 KB
Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola219 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 21 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok63 KB
Projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu /z załącznikiem/104 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia nieogłoszonej uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 7/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola67 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola76 KB
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.271.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku70 KB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Koncepcji programowo przestrzennej gospodarki ściekowej dla gminy Żabia Wola77 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 201667 KB
Projekt uchwały w sprawie:sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 74 KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola63 KB
Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola /z załącznikiem/113 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego69 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego69 KB
Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi68 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok64 KB
--- Załącznik nr 1 - wzór deklaracji140 KB
Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości66 KB
--- Załącznik nr 252 KB
--- Załącznik nr 1430 KB
--- Tekst Statutu - projekt120 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola67 KB