artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 22 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola66 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 56/XXXVIII/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego97 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2016 roku71 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola.pdf166 KB
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r. z załącznikami97 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015313 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015230 KB
--- Załącznik nr 2a do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015494 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015429 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015244 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015220 KB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku"139 KB
--- Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016230 KB
--- Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016225 KB
--- Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016281 KB
--- Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016237 KB
--- Załącznik nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016299 KB
--- Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016308 KB
--- Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016201 KB
--- UZASADNIENIE do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016339 KB
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2016194 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok z załącznikiem131 KB
Projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze z załącznikami124 KB
Projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli z załącznikami433 KB
Projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych z załącznikami389 KB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 201564 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 24 listopada 2015 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 października 2015 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.zip414 KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.pdf137 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.pdf141 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf140 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.pdf230 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf385 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf141 KB
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z gminą Pniewy przy wykonaniu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej.pdf197 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.pdf137 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku"134 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego.pdf137 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.pdf214 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 września 2015 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola.pdf139 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu.pdf129 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie Żabia Wola.pdf136 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola.pdf134 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę udziału w nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie gm. Żabia Wola.pdf134 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola.pdf137 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Wycinki Osowskie gm. Żabia Wola.pdf137 KB
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika.pdf145 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf249 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik.zipMB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip402 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015.zipMB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 11 sierpień 2015 r.