artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2005 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2005 rok.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2005 rok