artykuł nr 1

Podatek leśny - osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

Ustawa do pobrania

Ustawa o podatku leśnym

I. Termin powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 5 pkt 1- 4 Ustawy o podatku leśnym.

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.

II. Termin płatności

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

 

UWAGA!

Podatek jest płatny za pośrednictwem inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.


Przydatne linki: 

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Dostępne kategorie:
Osoby fizyczne
Osoby prawne