artykuł nr 1

Zaświadczenia

I. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej sie o zaświadczenie.

II. Termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenie zgodnie z art. 306a § 5 o którym mowa w § 1 powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem § 6.

III. Rodzaje zaświadczeń

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia w sprawie:

- posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Żabia Wola (ha fizyczne; przeliczeniowe)

- posiadania nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola

- o niezaleganiu w podatkach

IV. Wymagane dokumenty

Podstawą wydania zaświadcznia jest uprzednie złożenie podania z prośbą o wydanie zaświadczenia oraz wniesienie opłaty skarbowej, jeżeli istnieje taka konieczność.

V. Opłaty i zwolnienia

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł.

 

Podstawa prawna poboru opłat:

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej art. 2.1 pkt 1 lit. a - l  z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. zaświadczenia wydawane w sprawach:

a) alimentacyjnych

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym

d) nauki, szkolnioctwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia


Ustawy do pobrania
Ustawa o opłacie skarbowej

Ordynacja podatkowa.pdf

Załączniki:
Wniosek o zaświadczenie.pdf65 KB