artykuł nr 1

Podatek rolny - osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej)

Zgodnie z art. 6a pkt 8 w/w ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Bank Spółdzielczy Biała Rawska o/Mszczonów 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

 II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli - pokój nr 5.

III. INFORMACJA
Referat Finansowy - pokój nr 14
Ewa Karp - inspektor
Kamila Pakuła - inspektor
tel. (46) 857 81 81 wew. 18.

 

Przydatne linki: 

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Dostępne kategorie:
Osoby fizyczne
Osoby prawne